ระเบียบ

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การกำหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2564ดาวน์โหลด
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2564ดาวน์โหลด
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับที่2) พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565ดาวน์โหลด