O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

040 -1 แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาและขับเคลื่อนจริยธรรม

O40-2 DO’S AND DONT’TS พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40-3 การบรรยายข้าราชการที่ดีจรรยาบรรณและจริยธรรม