ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิอการบดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมมาตรวิทยา (1117)

5ส. คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น

สะสาง (ญี่ปุ่น: 整理 โรมาจิ: seiri) คือ การแยกของ(หรือกระบวนการทำงาน)ที่จำเป็น/ไม่จำเป็นต่องาน และกำจัด/เคลื่อนย้าย/หรือบริจาคออกไป รวมถึงเพิ่มเติมของจำเป็นที่ขาดหายไปด้วย สะดวก (ญี่ปุ่น: 整頓 โรมาจิ: seiton) คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ที่สำคัญกับงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและลดเวลาในการค้นหา สะอาด (ญี่ปุ่น: 清掃 โรมาจิ: seiso) คือ การทำความสะอาด (ไม่ใช่แค่ ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องจักร อุปกรณ์ และ สถานที่ทำงาน เพื่อหาข้อบกพร่อง หรือความเสียหายของอุปกรณ์ เครื่องจักร ต่างๆ ก่อนการทำงาน หากพบความเสียหายต้องแก้ไขเชิงป้องกัน สร้างมาตรฐาน (ญี่ปุ่น: 清潔 โรมาจิ: seiketsu) หรือ Standardization คือ การสร้างมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้เหมือนกัน สร้างวินัย (ญี่ปุ่น: 躾 โรมาจิ: shitsuke) หรือ Discipline คือ การอบรมให้เข้าใจ 5ส อย่างถูกต้อง Read More …