ประเมินเลื่อนเงินเดือน ฉบับใหม่

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2567

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2567

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกาคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2567

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2567

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2567