ข้อบังคับ

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปรับวุฒิพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2565ดาวน์ โหลด
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสถาบัน พ.ศ.2558ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2560ดาวน์โหลด