บำเหน็จ & บำนาญ จากกองทุนประกันสังคม เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

ที่มา : https://www.checkraka.com

เงินจากกองทุนประกันสังคมที่เราจะได้รับหลังจากที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เรียกว่าเป็นเงิน “บำเหน็จ” และ “บำนาญ” เพื่อนๆ เคยสงสัยมั้ยว่า ในฐานะผู้ประกันตนอย่างเรานั้นควรจะเลือกเงินที่เป็นแบบ “บำเหน็จ” หรือ “บำนาญ” ดีกว่า และแบบไหนที่เหมาะกับเราที่สุด วันนี้ CheckRaka.com จับประเด็นนี้มาขยายให้เพื่อนๆ ได้รู้ถึงความเหมือน และความแตกต่างกันค่ะ เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำเหน็จชราภาพ

  • จ่ายเงินสมบทไม่ครบ 180 เดือน
  • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
  • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ

  • จ่ายเงินสมบทมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
  • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ

  • กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด
  • กรณีผู้รับเงิน บำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย 

ประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ

  • กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
  • กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ 1 ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน

บำเหน็จ & บำนาญ จากกองทุนประกันสังคม แหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *