บำเหน็จ & บำนาญ จากกองทุนประกันสังคม เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

ที่มา : https://www.checkraka.com เงินจากกองทุนประกันสังคมที่เราจะได้รับหลังจากที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เรียกว่าเป็นเงิน “บำเหน็จ” และ “บำนาญ” เพื่อนๆ เคยสงสัยมั้ยว่า ในฐานะผู้ประกันตนอย่างเรานั้นควรจะเลือกเงินที่เป็นแบบ “บำเหน็จ” หรือ “บำนาญ” ดีกว่า และแบบไหนที่เหมาะกับเราที่สุด วันนี้ CheckRaka.com จับประเด็นนี้มาขยายให้เพื่อนๆ ได้รู้ถึงความเหมือน และความแตกต่างกันค่ะ เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำเหน็จชราภาพ จ่ายเงินสมบทไม่ครบ 180 เดือน ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ จ่ายเงินสมบทมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา Read More …

จ่ายสิทธิบริการกรณีทันตกรรม

ประกันสังคม จ่ายสิทธิบริการกรณีทันตกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2562 ยอดรวม 154 ล้านบาท ผู้ประกันตนใช้บริการระบบทันตกรรมประกันสังคม แบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมามียอดกว่า 221,259 ครั้ง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท/คน/ปี – ถอนฟัน – ขูดหินปูน – อุดฟัน – ผ่าฟันคุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506

เอกสารเบิกค่าคลอดบุตร

เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 (ดาวน์โหลด) โดยต้องกรอกให้ครบถ้วน แล้วเซ็นต์เอกสาร สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (ถ้าคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) ให้เห็นชื่อ เลขที่บัญชีชัดเจน โดยมี 11 ธนาคารที่สามารถทำรายการได้คือ กรุงเทพ, กสิกร, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กรุงศรีฯ, ธนชาต, ธ.อิสลามฯ, CIMB, ออมสิน และ ธ.ก.ส. เนื่องจากคุณพ่อหรือคุณแม่จะเป็นผู้มาเบิกก็ได้ ดังนั้นหากคุณพ่อเป็นคนเบิก ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสมาด้วย แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนก็แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส (ดาวน์โหลด)  มาแทน หลังจากนั้นส่งเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ โดยกรณีรับเงินด้วยตนเองต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงด้วย ในขณะที่รับเงินแบบธนาณัติให้ระบุชื่อสาขาที่จะไปติดต่อรับเงิน กรณีชำระเงินโอน ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ จากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติ ที่มา – https://nhaidee.com/money/

ประกันสังคมเตรียมเพิ่มสิทธิสำหรับบุตร

ประกันสังคมเตรียมเพิ่มสิทธิสำหรับบุตร ในยุคสมัยที่การมีลูกเป็นเรื่องที่สังคมของพ่อแม่สมัยใหม่ต่างลังเลใจ หากหน้าที่การงานและความมั่นคงในชีวิตยังไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเอง และครอบครัวให้ดีขึ้น เพราะการมีลูกจะต้องแบกรับภาระมากมายตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด สำนักงานประกันสังคม เตรียมเพิ่มสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และ ความจำเป็นในการดำรงชีพ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐในการปรับโครงสร้างประชากรของประเทศ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับนโยบายสนับสนุนประชากรของประเทศ ให้มีบุตรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรที่กำลังลดลงรวมถึงสร้างกำลังแรงงานในอนาคต สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการวางนโยบายพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐและของกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตน มีการพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้แรงงาน สร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาด้านสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมให้มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมากขึ้น ทั้งนี้ได้ เพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตร จาก เดิมผู้ประกันตนหญิง มีสิทธิได้รับค่าคลอดไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาจ่าย ครั้งละ 13,000 บาท+เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน เป็น ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าคลอดไม่จำกัดจำนวนบุตรให้เบิก ครั้งละ Read More …